Research paper topics, free example research papers

You are welcome to search thousands of free research papers and essays. Search for your research paper topic now!

Research paper example essay prompt: Ciljni Stro353ki - 1646 words

NOTE: The samle research paper or essay prompt you see on this page is a free essay, available to anyone. You can use any paper as a sample on how to write research paper, essay prompts or as a source of information. We strongly discourage you to directly copy/paste any essay and turn it in for credit. If your school uses any plagiarism detecting software, you might be caught and accused of plagiarism. If you need a custom essay or research paper, written from scratch exclusively for you, please use our paid research paper writing service!

.. rji. Slika 4: Proces določanja ciljnih stroškov Vir: Dutton John J.: Target Costing: A Strategic Bussines Methodology, PDMA, (URL: http://www.pdma.org/visions/jul98/dutton.html), 5.11.2000 3.1. Strategija podjetja in tržna strategija proizvoda / storitve Strategija podjetja in tržna strategija proizvoda ali storitve imata velik vpliv na določanje tržne cene. Vzemimo, da je strategija podjetja nastop na trgu s proizvodom podobnim zelo uspešnemu proizvodu konkurenta.

V takšnem okolju bo podjetje primorano zagotoviti nižjo prodajno ceno proizvoda, prav tako bo moralo veliko investirati v tržno promocijo. Podjetje bo lahko vsaj v začetku prodajnega cikla doseglo višjo prodajno ceno z inovativnim novim proizvodom, vendar so stroški razvoja takšnega proizvoda praviloma višji. 3.2. Raziskava trga in konkurence Celovita raziskava trga nam pomaga odgovoriti na vprašanja kot so: q Katero tržno nišo naj zapolni naš proizvod ? q Kakšen tržni delež lahko dosežemo ? q Kakšen naj bo koncept našega proizvoda ? q Kakšna bo predvidena življenska doba proizvoda? q Kakšen bo predviden obseg prodaje proizvoda v njegovem življenskem ciklu? Pri uporabi koncepta ciljnih stroškov je izredno pomembno, da je obseg prodaje proizvoda zadosten, da pokrije stroške razvoja in vse ostale stroške v celotnem življenskem ciklu. Ključ do proizvoda ali storitve, ki nudi maksimalno zadovoljstvo kupcu je pridobiti in razumeti mnenje kupca. Doseči intimno razumevanje kupčevih odkritih in skritih želja je vsekakor cilj h kateremu moramo neprestano težiti.

Želje kupcev se tudi neprestano spreminjajo, na kar moramo biti še posebej pozorni, saj se lahko te želje do trenutka lansiranja našega proizvoda na trg tako spremenijo, da jih z našim proizvodom ne moremo več ustrezno zadovoljiti. Nekatera podjetja gredo v svojih naporih razumevanja kupcev zelo daleč, saj naprimer japonski proizvajalec avtomobilov Mazda pošilja svoje predstavnike, da živijo pri kupcih njihovih avtomobilov in vsak dan spremljajo njihovo uporabo (Leahy, 1999, str. 71). Tržna niša in koncept proizvoda zajemata karakteristike, ki zrcalijo kupčeva pričakovanja o ceni proizvoda, njegovi kvaliteti in lastnostih, o tehnologiji proizvoda, servisu, dobavi in življenski dobi. Pri strateškem in tržnem planiranju, ter pri razvoju novega proizvoda / storitve igra pridobivanje in analiza podatkov o konkurenci pomembno vlogo.

Tako lahko iz analize sklepamo o potrebnih značilnostih proizvoda za željeno diferenciacijo na trgu ali o ustreznem času lansiranja novega proizvoda. Ustrezna analiza nam lahko tudi predvidi kakšno cenovno strategijo bo ubrala konkurenca ob lansiranju našega novega proizvoda. Cenovna strategija konkurence ima lahko seveda velik vpliv na tržno ceno in s tem tudi na ciljne stroške našega proizvoda. 3.3. Tehnološko planiranje Tehnološko planiranje identificira nove tehnologije, ki se bodo uporabljale za razvoj in proizvodnjo novega proizvoda, procesa ali storitve. Določiti je potrebno dolgoročen vpliv uporabe novih tehnologijo na ceno proizvodov in s tem na doseganje ciljnega stroška.

3.4. Dolgoročno planiranje proizvodov / storitev, dobička in stroškov Pri uporabi koncepta ciljnih stroškov je zelo pomembno orodje dolgoročno planiranje proizvodov ali storitev, dobička in stroškov. Podjetja s pomočjo tega orodja povežejo planiranje dobička in stroškov celotnega portfelja proizvodov podjetja ali pa družine sorodnih proizvodov. Uporaba tega orodja lahko strateško in ekonomsko podpre vpeljavo novega proizvoda ali podaljšanje življenskega cikla obstoječega proizvoda, kar lahko vpliva na željen dobiček in s tem na ciljne stroške drugega proizvoda. Planiranje lahko vključuje tudi predvidene rezultate izboljšanja osnovnega in podpornih procesov, kot tudi učinke vpeljave novih tehnologij na proizvode ali procese. Slika 5 ilustrira dolgoročno planiranje proizvodov, dobička in stroškov.

Slika 5: Dolgoročno planiranje proizvodov, dobička in stroškov Leto 1 Leto 2 Leto 3 Leto 4 Leto 5 Proizvod 1 Proizvod 2 Proizvod 3 Proizvod 4 - načrtovanje in razvoj, - proizvodnja, - ukinitev proizvoda Leto 1 Leto 2 Leto 3 Leto 4 Leto 5 Prihodek Stroški Kapaciteta Rentabilnost Dobiček itd. Vir: Dutton John J.: Target Costing: A Strategic Bussines Methodology, PDMA, (URL: http://www.pdma.org/visions/jul98/dutton.html), 5.11.2000 Vedeti moramo da ciljni stroški niso konstantni. saj na njih vplivajo dejavniki, ki so v veliki meri časovno spremenljivi. Zato je potrebno ciljne stroške spremljati skozi celoten življenski cikel proizvoda. 4. PROCES DOSEGANJA CILJNIH STROŠKOV Ko enkrat ciljne stroške ciljne stroške določimo, jih je potrebno tudi doseči, kar je vsekakor odločilno za uspeh novega proizvoda. Izračunani ciljni stroški so mnogokrat veliko pod ocenjenimi stroški proizvoda.

Tako so naprimer pri Olympusu, prvi ocenjeni stroški pri samo 20 % predlogov za nove proizvode, enaki ciljnim stroškom (Prasad, URL). Za uspešnost proizvoda je seveda potrebno ta razkorak izničiti. Ključ do uspešnega procesa je ustrezna povezanost razvojnih planov z dolgoročnimi plani proizvodov, dobička in stroškov. Razvojne skupine se osredotočajo na sočasno načrtovanje proizvoda in procesov. Med razvojnim procesom se redno primerja parametre načrta s predvidenimi, simuliranimi in dejanskimi rezultati. V posamezne cikle preverjanja so vključene tudi revizije načrtov, ki so osredotočene predvsem na kvaliteto, stroške in profitabilnost. Slika 6 shematsko prikazuje proces doseganja ciljnih stroškov.

Slika 6: Proces doseganja ciljnih stroškov Vir: Dutton John J.: Target Costing: A Strategic Bussines Methodology, PDMA, (URL: http://www.pdma.org/visions/jul98/dutton.html), 5.11.2000 4.1. Priprava razvojnega plana Prvi korak pri razvoju novega proizvoda ali storitve je priprava razvojnega plana. Razvojni plan vključuje elemente kot so: q identifikacija ključnih kupcev, dobaviteljev in partnerjev, q vodstvo projekta in organizacija, q viri, q potrebne informacije in oprema, q morebitno potrebne spremembe infrastrukture. Ko je razvojni plan pripravljen, so pripravljene tudi ocene začetnih stroškov, kvalitete in dolžine proizvodnega cikla. Te ocene je potrebno primerjati s predhodnimi ocenami opravljenimi pri določanju ciljnih stroškov.

V kolikor te ocene zdržijo primerjavo, nadaljujemo z načrtovanjem, drugače je potrebno revidirati razvojni plan in narediti ponovno primerjavo. 4.2. Načrtovanje proizvoda / storitve in procesov Za doseganje čim nižjih celotnih stroškov proizvoda ali storitve se v fazi načrtovanja evaluira celotna stroškovna struktura podjetja ali verige vrednosti (angl. "value chain"). Pri proizvodnih podjetjih s pomočjo inženiringa vrednosti (angl. "value engineering") znižujemo povzročitelje stroškov vezane na sam proizvod. S pomočjo metod za izboljšanje procesov pa znižujemo stroške in povečujemo kvaliteto drugih procesov v podjetju ali v verigi vrednosti. Za boljše razumevanje in realnejše razporejanje stroškov procesov lahko uporabimo koncept stroškov po aktivnostih poslovnega procesa. Eden od načinov načrtovanja proizvoda ali storitve je, da o ciljnih stroških razmišljamo kot o relativni vrednosti (s strani kupca) posameznih značilnosti proizvoda.

Ugotoviti tržno vrednost posamezne značilnosti ali funkcije proizvoda in nivoja kvalitete ni enostavno. Poznati je potrebno kupčevo vrednotenje posamezne značilnosti ali nivoja kvalitete in to vrednotenje nato pogledati z inženirskega vidika. Tako lahko naprimer pri načrtovanju proizvoda izvzamemo predvideno značilnost proizvoda, za katero ocenimo, da ne prinaša dovolj vrednosti za kupca, glede na strošek, ki ga prinaša. Za primer nam Tabela 1 prikazuje rangiranje različnih značilnosti strojčka za pripravo kave s strani kupcev. Tabela 1: Posamezne značilnosti strojčka za pripravo kave - rangiranje s strani kupcev Pričakovane značilnosti strojčka s strani kupcev Relativna pomembnost (1=najmanj, 5 = najbolj) Relativna pomembnost (%) Vonj in okus kot espresso 5 20% Enostavno čiščenje 4 16% Atraktiven izgled 2 8% Kapaciteta 6 skodelic 3 12% Starta avtomatično ob določenem času 4 16% Dela dobro z različnimi kavnimi zrnci 1 4% Ohranja kavo toplo 3 12% se avtomatsko izklopi 3 12% SKUPNO 25 100% Vir: Leahy Tad: Right on the Money, Bussines Finance, October 1999, str.

71 Glede na podatke iz tabele, v kolikor nam zagotavljanje dobrega delovanja strojčka ob uporabi različnih kavnih zrnc prinaša nesorazmerno veliko dodatnih stroškov, lahko to lastnost proizvoda tudi izpustimo. V fazi načrtovanja analiziramo tudi dobavitelje, se odločamo o "outsourcingu" in podobno. 4.3. Proizvodnja / opravljanje storitev Pred samo proizvodnjo ali opravljanjem storitev je zelo pomemben pripravljalen proces znotraj katerega lahko opazimo in izločimo probleme še preden se pojavijo v polnem obratovanju. V pripravljalnem procesu finaliziramo proizvodne urnike in plane prodaje, distribucije in servisa.

Člani verige vrednosti se izučijo v novih procesih, tehnikah in metodah kontrole. Lahko se opravijo tudi posamezni testi, ki potrdijo zahteve glede kvalitete, stroškov in dolžine časovnega cikla. V fazi proizvodnje se stroški zmanjšujejo s povečano produktivnostjo, izboljšanjem procesov, povečevanjem kvalitete, učinkovitim preventivnim vzdrževanjem in sistematičnim reševanjem problemov. 5. SKLEPNE MISLI V kolikor želijo podjetja v današnjem izredno konkurenčnem poslovnem okolju preživeti, morajo svoje stroške obvladovati kar se le da agresivno. Proces upravljanja stroškov morajo začeti že v najzgodnejši fazi življenskega cikla proizvoda ali storitve, kajti možnost večje spremembe samega proizvoda poveča stopnjo do katere se lahko zmanjšajo stroški.

Čeprav je koncept ciljnih stroškov v svoji osnovi le enačba: ciljni stroški = prodajna vrednost - dobiček, je tudi strateška upravljalska tehnika. Koncept ciljnih stroškov omogoča, da spoznamo, kateri projekti na trgu ne bodo uspešni, in da tako običajno omejene vire namenimo raje tistim priložnostim, ki nam bodo prinašali ustrezne dobičke. 6. LITERATURA 1. Tekavčič Metka: Novi pogledi na oblikovanje računovodskih informacij za sprejemanje poslovnih odločitev. EF, Prosojnice pri predmetu Ekonomika in analiza poslovanja, Ljubljana, 2000, str.

2-5. 2. Bleeker Ron: Transforming Cost Management into a Strategic Weapon, CAM-I, (URL: http://www.cam.i.org/collumns/transforming.pdf), 8.11.2000 3. Crow Kenneth: Target Costing, DRM, (URL: http://members.aol.com/drmassoc/target.html, 3.11.2000 4. Prasad Durga A.S.: Target Costing, ICWAI, (URL: http://www.icwai.com/sirc/features/target.asp), 8.11.2000.

5. Dutton John J.: Target Costing: A Strategic Bussines Methodology, PDMA, (URL:http://www.pdma.org/visions/jul98/dutton.html ), 5.11.2000 6. Leahy Tad: Right on the Money, Bussines Finance, October 1999, str. 71 Economics.

Related: value chain, target, leahy, strategic

Research paper topics, free essay prompts, sample research papers on Ciljni Stro353ki